Idea-equity-label
Convertible
nl_mkbcrowdfunding_idea.tooltip.convertible.note
Billboard_bewerkt Play
Medium_thumb_logo_youtube
Michael team 7
Michael Amsterdam, NL

E-learning; leren met video!

Audiovisuele ondersteuning bij het leerproces is bewezen effectief. Digistudies streeft daarom naar innovatie in het onderwijs in de vorm van leren met video.

$53.819 gefinancierd
58%
$93.153 12
Minimum doelbedrag Dagen over
8,00%
Rente
Product

Digistudies gaat in het komende schooljaar de video's in de vorm van een 'freemium-model' aanbieden op het nog te bouwen platform. Bij elke investering die via Symbid wordt gedaan geven wij een gratis abonnement weg!

Samenvatting uitgifte

Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen.

 • Uitgevende instelling: Digistudies B.V.
 • Soort uitgifte: Converteerbare Obligatie 
 • Omvang uitgifte: Minimaal € 80.000 en maximaal € 160.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: € 20
 • Uitgifteprijs: € 20
 • Gebruik van de gelden: Uitbreiding kwaliteit video's, Marketing & Sales
 • Risico Profiel: Zeer Hoog (klik hier voor meer informatie over de Symbid risk profielen)
 • Rente: 8% (enkelvoudig)
 • Conversie: Onder bepaalde omstandigheden kan investeerder converteren naar aandelen in uitgevende instelling
 • Conversie discount:
  • 3 tot 12 maanden na afsluiten obligatie: 15%
  • 12 tot 18 maanden na afsluiten obligatie: 20%
  • meer dan 18 maanden na afsluiten obligatie: 30% 
 • Zekerheidstelling: Geen
 • Afbetaling: Na 5 jaar mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen  
 • Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Ja
 • Compensatie bij vervroegde aflossing: 10% compensatie voor investeerder 
 • Symbid kosten voor uitgevende instelling: 7% success fee (Excl. BTW)
 • Symbid kosten investeerder: 1% administratie fee (Excl. BTW)
 • Doelgroep: Retail investeerders
 • Rendement: Niet vast, afhankelijk van prestaties uitgevende instelling

Digistudies B.V.

“Digistudies” is een e-learningplatform dat korte, toegankelijke uitlegvideo's produceert voor middelbare scholieren. 

Het idee is van oprichter Micha Proper, hij zag om zich heen dat ‘leren uit boeken’ door velen als saai werd, maar ook dat er veel leerlingen waren met concentratieproblemen (Ad(h)d) of leesstoornissen (dyslexie) met leerproblemen als gevolg. Video's bleken de perfecte uitkomst te bieden.

Deze video's (342) zijn nu zichtbaar op het YouTube-kanaal. Om de kwaliteit, het aantal, het bereik en de toegankelijkheid verder te kunnen uitbreiden en verfraaien, zoekt Digistudies een nieuwe investering. 

Unique Selling Points

De waarde van Digistudies ligt in het zeer brede aanbod van dusdanig kwalitatieve video’s dat zowel scholieren als scholen en andere educatiegerelateerde instanties niet meer om ons heen kunnen. Om deze waarde te creëren is er een aantal punten waarin Digistudies zich verder onderscheidt van de concurrentie.

 1. Kwaliteitsgarantie -  Elke video voldoet aan een bepaalde kwaliteitsgarantie waardoor leerlingen weten dat ze terecht kunnen blijven komen bij Digistudies, ook voor andere vakken. 
 2. Compleetheid - Naast de kwaliteit van de video’s maakt de compleetheid van het aanbod ons uniek en waardevol. 
 3. Uniformiteit  -  Ook waardevol voor de consument van ons product is een bepaalde vorm van uniformiteit. 'Weten waar je aan toe bent' geeft vertrouwen.  
 4. Aansluiting - Digistudies streeft naar video-aanbod voor álle klassen van de middelbare school (1t/m6). 

Verdienmodel

Digistudies focust op vier inkomstenbronnen.

 1. Adverteerders
 2. Affiliates  
 3. Scholen, examentrainingen, huiswerkbegeleiding, gerelateerde bedrijven
 4. Jaarlijkse of maandelijkse abonnementbetalingen

Tot nu toe bereikt


 • In mei 2016, een ruim jaar na de oprichting, had Digistudies 98 video’s online staan met een totaal bereik van 330.000 views en 1.150 abonnees. De uitbreiding in 2017 naar 342 video's - met meer vakken, meer filmpjes - werd een succes, want precies een jaar later, na de volgende examenperiode, zijn er meer dan 2.200.000 views en 8.000 abonnees behaald. Een groei van zo’n 550% ten opzichte van één jaar daarvoor. Een paar jaar na het ontstaan van het idee blijkt het gedachtegoed 'leren met video’s' dus écht iets te zijn waar vraag naar is en daarom is dit het juiste moment om de volgende stappen te gaan zetten.
 • Oprichter Micha Proper kon te gast zijn in verschillende radio-uitzendingen (Funx, BNR). Zie bijvoorbeeld: https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10322407/het-nieuwe-leren-geen-boek-maar-youtube
 • Digistudies is met drie bedrijven in dezelfde sector een strategische partnership aangegaan: Scholieren.com, ExamenOverzicht en Eindsprint. Zie hoofdstuk partnerships voor nadere toelichting. 
 • Met ExamenOverzicht en Eindsprint is ook een financiële samenwerking tot stand gekomen, waar Digistudies een groot deel van haar inkomsten uit put. Hierover meer in hoofdstuk financiën.
 • Ook werd Digistudies benaderd door Jack Wiebenga, de oprichter van 'Examenbundels', om hem te helpen bij het ontwikkelen van 'EduVideo', een video-versie van 'Examenbundels'. Zo is een nieuw verdienmodel ontstaan, Digistudies fungeert als videoproductiebedrijf voor een gerelateerd bedrijf. Alleen al hiermee is dit jaar tot op heden € 30.000 omgezet.
 • Sinds augustus 2017 is Digistudies een erkend leerbedrijf. Dit is iets waar we erg trots op zijn. De SBB heeft ons destijds goedgekeurd als opleidingsinstituut en wij begeleiden sindsdien met veel plezier studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Voornamelijk zijn dit leerlingen die willen meemaken hoe het is om ervaring op te doen in een bedrijf dat video's produceert. Ze helpen met editing, vormgeving en animatie. Het is leuk om te zien dat stagiairs echt iets kunnen toevoegen aan je bedrijf.

Benodigde investering en gebruik van het geld

De maximale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 160.000. 

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle converteerbare obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 80.000.

De opbrengst wordt gebruikt voor:

- Het verbeteren van de kwaliteit van de video's. Onze visie is dat kwalitatieve en leuke video’s het belangrijkste element zijn van het succes van Digistudies. 
- Het completeren van het video-aanbod. Compleetheid is een essentieel onderdeel waar aandacht en geld aan besteed moet worden. Elk onderwerp/vak van de middelbare school moet beschikbaar zijn.
- Marketing. Zowel on- als offline. Een goed en compleet product is leuk, maar het moet wel vindbaar zijn. Leerlingen moeten weten dat het bestaat.

- De bouw van een eigen platform/website. Digistudies moet niet afhankelijk zijn YouTube. Bovendien opent een eigen platform veel deuren naar nieuwe verdienmodellen. 


De opbrengst wordt bij minimale opbrengst van €80.000 gebruikt voor:

 • € 40.400  gebruikt voor de videoproductie

 • € 10.000 gebruikt voor de marketing

 • € 10.000 gebruikt voor salarissen

 • € 8.000 gebruikt voor huur

 • € 6.000 gebruikt voor platform/website

 • € 5.600 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid

In het geval van overfunding bedraagt totale opbrengst van de aanbieding € 160.000. De opbrengst wordt in dat geval gebruikt voor:

 • € 80.000 gebruikt voor de videoproductie

 • € 32.350 gebruikt voor de marketing

 • € 16.000 gebruikt voor salarissen

 • € 15.200 gebruikt voor huur

 • € 5.700 gebruikt voor website

 • € 10.750 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid

Voor de investeerder

De converteerbare obligaties worden uitgegeven door Digistudies B.V. De financiering uit de Symbid campagne is specifiek gericht op de groei van Digistudies.

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.

De rente bedraagt 8% op jaarbasis over de initiële hoofdsom.  

De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.


Algemene risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten.
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden.
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden.
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is.
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling.
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Productspecifieke risicofactoren

Algemene risico’s investeren in converteerbare obligaties:

 • Belegger stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op uitgevende instelling een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op uitgevende instelling als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Belegger verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee belegger mede-aandeelhouder wordt. Belegger zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.
 • Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de uitgevende instelling ervoor kan kiezen om de converteerbare obligatie voor het einde van de looptijd af te lossen. Dit betekent voor u als belegger dat u over een kortere periode dan de looptijd van de converteerbare obligatie een rentevergoeding krijgt bijgeschreven bij het door u ingelegde bedrag. Indien uitgevende instelling over gaat tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is over het vervroegd afgeloste bedrag van de obligatie, tegelijk met deze aflossing en tot dan toe opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 10% over het vervroegd af te lossen bedrag.
 • Rangorde uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaal als risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: openstaande crediteuren. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd.
 • De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

Update_thumb_mxp
Micha Proper
Founder/directeur

Toen ik op de middelbare school zat had ik een enorme hekel aan het lezen van lange teksten, net zoals veel andere leerlingen. In mijn examenperiode bracht ik (met mijn mede-leerlingen) veel tijd door op YouTube ter afleiding. Gek genoeg bestond een goed educatief kanaal nog niet. Toen is mijn missie ontstaan: goede, kwalitatieve uitlegvideo's maken voor middelbare scholieren.

Update_thumb_ha
Hans Agtereek
(Financieel) Directeur

Tijdens mijn studie Economie (UvA) werkte ik parttime als huiswerkbegeleider op een middelbare school. Mijn passie voor ondernemerschap en innovatie in het onderwijs bracht mij bij Digistudies. Ik heb met mijn eigen ogen gezien wat audiovisuele ondersteuning kan doen voor scholieren en geloof er dan ook in dat wij met Digistudies hulp kunnen bieden aan leerlingen van de middelbare school.

Update_thumb_rogier
Rogier Proper
Adviseur & redacteur

Ik ben oa oprichter van het bedrijf Doctor Proctor Scripts, 'Eerste Nederlansche Scriptfabriek', waar mede de succesvolle tv-soap GTST werd geconcipieerd. Tekst en beeld zijn mijn passie. Digistudies adviseer ik bedrijfsmatig, maar ook inzake de tekst en opbouw van de video's.
Dat ik als vader van Micha in zijn dienst mee mag doen, ervaar ik natuurlijk als een groot geluk.

Update_thumb_bas
Bas Huijben
Visueel vormgever

Na mijn opleiding aan de Willem de Kooning Art Academy startte ik mijn eigen bedrijf True Pixel, gespecialiseerd in grafische en audiovisuele mediaproducties. Toen ik op het spoor werd gezet van Digistudies sprak het concept mij meteen bijzonder aan. Er viel op dat moment veel te verbeteren aan de video's. Sindsdien ontwerp ik vele van de filmpjes en coach ik nieuwe ontwerpers en editors.

Update_thumb_noelle_2
Noëlle Haitsma
Strategie & Business Coach

Ik help ondernemers om de passie voor hun missie om te zetten naar een echt gezond en groeiend bedrijf. Micha ken ik al vele jaren en het is mooi zijn bevlogenheid te zien om van Digistudies een groot succes te maken. Ik vind het erg leuk om met mijn ervaring in verschillende eigen ondernemingen en als adviseur en coach, Micha en Hans te ondersteunen en hun snelle ontwikkeling te zien.

Update_thumb_yanthe_2
Yanthe Zeebregs
Marketing manager

Tijdens mijn studie Media & Cultuur (UvA) ben ik als tekstschrijver en marketing & communicatie freelancer begonnen. Onder andere voor een ICT leverancier binnen de zorg en de foodblog Chickslovefood. Leren en studeren heb ik altijd leuk gevonden, dat Digistudies op innovatieve wijze bijdraagt aan educatie, juist ook van jongeren die het leren minder ligt, maakte mij dan ook direct enthousiast.

Juridische structuur

De uitgevende instelling is een BV, opgericht op 10-11-17 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK-nummer 70038031. 

Het adres van de uitgevende instelling is Henri Polaklaan 19B, Amsterdam. 

De website van de uitgevende instelling is www.digistudies.nl.

Contactpersoon: Micha Proper, micha@digistudies.nl en 0615896953

De uitgevende instelling wordt bestuurd/beheerd door Micha Proper

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling:  Productie uitlegvideo’s voor middelbare scholieren.


Personele ontwikkeling

 • Het management-team van Digistudies bv, dat de dagelijkse leiding heeft, bestaat uit Micha Proper en Hans Agtereek. Micha, de oprichter van Digistudies, stuurt de inhoudelijke kanten aan van de video’s en van de organisatie ervan. Hans, bachelor economics, is verantwoordelijk voor de financiën en planning. Dit in nauw overleg met Noëlle Haitsma, die veel ervaring heeft in het begeleiden van startups en scale-ups op financieel vlak.
 • Ook werkt Digistudies elk schooljaar met minimaal 11 docenten, op freelance basis, omdat zij dit vrijwel allemaal naast hun reguliere baan doen als leraar voor de klas. Dit lerarenteam wordt aangestuurd door Rogier Proper, die de nodige ervaring heeft in het coachen van scriptschrijvers.
 • Bas Huijben is verantwoordelijk voor het format en het uiterlijk van de video's. Hij coacht editor/animators en zorgt ervoor dat de visuele vormgeving er strak uitziet.
 • Daarbij stuurt hij ook de door het Grafisch Lyceum Rotterdam aangeleverde editors/animators in opleiding aan die werkzaam zijn bij Digistudies.
 • Yanthe Zeebregs is werkzaam als marketing-officer. Zij heeft haar studie media & cultuur afgrond op de UvA en werkt tevens part time voor Promedico, een Ict leverancier voor informatiesystemen in de (eerstelijns)zorg. Zij is een jonge, gedreven marketing-strateeg, met grote interesse in de jeugdcultuur.

In seizoen 2018/2019 werken we aan een verdere uitbreiding van het platform en uiteraard is actualisering en uitbreiding van het video-aanbod nog steeds een hoofdwerkzaamheid.

Het docententeam zal hiervoor voorlopig niet drastisch uitgebreid hoeven worden, want het aantal vakken zal niet toenemen.

Ook het door Huijben aangestuurde editing-departement blijft qua omvang in de komende jaren nagenoeg hetzelfde.

Wel nemen we vanaf dit schooljaar een parttime platformredacteur aan die verantwoordelijk is voor zowel en inhoud als de vormgeving van het platform. Hiervoor is € 1500,- per maand extra aan salarissen begroot.


Seizoen 2019/2020 staat nog steeds in het teken van het platform en de uitbreiding en verversing van het video-aanbod.

Het docententeam zal hiervoor voorlopig niet drastisch uitgebreid hoeven worden, want het aantal vakken zal niet toenemen.

Ook het door Huijben aangestuurde editing-departement blijft qua omvang in de komende jaren nagenoeg hetzelfde.

Daarnaast wordt er meer budget vrij gemaakt voor marketing en redactie van de website. Hiervoor is in totaal €3000,- per maand extra aan salarissen begroot.Het product

“Digistudies” is een bedrijf dat korte, toegankelijke studievideo's van rond de 7 minuten produceert voor middelbare scholieren. Het blijkt dat, juist in deze digitale tijd, leren uit boeken door hen als buitengewoon saai en achterhaald ervaren wordt. Bovendien blijkt uit onderzoek van de Radboud universiteit te Nijmegen dat leerlingen die leren met video's gemiddeld een punt hoger scoren (op hun examens).


Twee jaar geleden begonnen we uitlegvideo's te ontwikkelen op ons YouTube-kanaal. En met succes. Het begon allemaal met één video waarin een examen Frans werd uitgelegd. Dit viel in de smaak, waardoor wij meer video’s Frans zijn gaan maken dat jaar. Langzaam maar zeker groeide Digistudies en inmiddels (ongeveer twee jaar later) hebben wij uitlegvideo’s gemaakt voor alle vakken (Havo/VWO), maar liefst 341.  


Dat de video’s gewaardeerd worden blijkt uit de kijkcijfers. Het kanaal heeft ruim 2,2 miljoen weergaven. ‘Leren zonder boeken’ (het mission statement van Digistudies) met korte heldere video’s, heeft de toekomst. YouTube zorgt er dus voor dat Digistudies in korte tijd een grote naamsbekendheid onder examenleerlingen heeft kunnen opbouwen. Het nadeel echter van YouTube is dat het relatief weinig inkomsten genereert.


Daarom is het moment nu gekomen om geplande de overstap te maken naar een eigen Digistudies-platform, waarbij het veel bezochte YouTube-kanaal alleen nog maar als marketingtool benut wordt. Netflix is wat dit betreft onze grote inspiratiebron. Behalve dat we video's daar in laaggeprijsde abonnementsvorm aan zullen bieden, kunnen we er andere soorten inkomsten mee genereren (zie Verdienmodel). 


Het is iets wat al vaker wordt geroepen: educatie is ver onderontwikkeld wat betreft communicatie en technologie vergeleken met andere (maatschappelijke) sectoren. (Zie bijvoorbeeld:https://www.npo.nl/erik-van-muiswinkel-en-jasmijn-kester-willen-het-onderwijs-in-nederland-radicaal-veranderen/27-06-2017/POMS_KN_9567900.) Toch vormt educatie de basis van de samenleving. Goed onderwijs is essentieel in een ideale wereld. Maar wanneer je het aan de leerlingen vraagt, blijkt dat slechts tien procent van hun leraren bij hen in de smaak valt.  Wat maakt een docent(e) goed? Gestructureerd, grappig en enthousiast moet hij/zij zijn. Dat is niet iedere docent(e) gegeven. Maar wij selecteren leraren die wel aan deze criteria voldoen, zetten ze voor de camera en filmen deze lessen. Vervolgens zorgen wij er met professionele editors voor dat de beelden uitvoerig ondersteund worden met de juiste visuals. 


Uniek

Digistudies is uniek omdat het een platform is dat uitlegvideo’s maakt voor álle middelbare scholieren en omdat het alle vakken covert. Daarmee is het de first (and only) mover in deze branche.

Kanalen die video’s voor één vak aanbieden bestaan wel, en soms met succes, maar als overkoepelend platform met alle vakken voor alle schooltypes is Digistudies de enige. 

De waarde van Digistudies ligt dus in het zeer brede aanbod van dusdanig kwalitatieve video’s dat zowel scholieren als scholen en andere educatiegerelateerde instanties niet meer om ons heen kunnen. 

Om deze waarde te creëren zal Digistudies zich verder moeten onderscheiden van de concurrentie:

 • Het begint allemaal bij kwaliteit. Elke video voldoet aan een kwaliteitsstandaard, waardoor leerlingen weten dat ze een goede video te zien krijgen als ze op ons kanaal komen. Onze visie is dat er bij het maken van een kwalitatieve uitlegvideo twee essentiële onderdelen zijn die ervoor zorgen dat een video goed gevonden wordt (door leerlingen).
  • 1. Goede leraren. Een goede videoles kan alleen maar worden gemaakt met een goede docent. Wij werken met een vast team van leraren die door leerlingen aanbevolen zijn.
  • 2. Editors/Animators. Deze animatoren zorgen ervoor dat alles wat de leraar vertelt, met beeld wordt ondersteund. Zij zorgen dus voor het visuele aspect een video. Wij werken met een vast team van professionele animatoren dat wordt aangestuurd door Bas Huijben (zie organisatie).
 • Daarnaast maakt de compleetheid van het aanbod ons uniek en waardevol. Als (examen)leerling kan je bij ons alle universele onderwerpen vinden waarin wordt lesgegeven op de middelbare school. Er zijn verschillende vergelijkbare studiekanalen op YouTube die zich focussen op één specifiek vak, maar een vergelijkbaar allesoverkoepelend studieplatform als Digistudies bestaat nog niet. Dat maakt ons uniek.
 • Ook is een bepaalde vorm van uniformiteit waardevol voor de consumenten van ons product. 'Weten waar je aan toe bent' geeft vertrouwen. Elke video zal in een Digistudies-format worden gemaakt om er voor te zorgen dat leerlingen niet hoeven te wennen aan een compleet andere lay-out of manier van uitleggen en uitbeelden. Terwijl er tegelijk toch genoeg verrassing in de presentatie moet zitten, zodat de stof niet dodelijk saai wordt.
 • De aansluiting die de video's op elkaar hebben. Het aanbieden van video's voor alle jaarlagen zorgt ervoor dat je doelgroep niet elk jaar verdwijnt. Leerlingen kunnen namelijk vijf tot zes jaar gebruik maken van Digistudies.

Verdienmodel


Digistudies focust op vier inkomstenbronnen.

 • 1. Jaarlijkse of maandelijkse abonnementbetalingen

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er voor het gebruik van de video’s van Digistudies direct betaald worden door de gebruikers. Om toegang te krijgen tot de video’s moet er dan een jaarlijkse of maandelijkse betaling worden gedaan. Deze zal liggen rond de € 5. Op basis van de kijkersaantallen tot nu toe gaan we er van uit dat een leerling, die gebruik maakt van het Digistudies-abonnement, in een jaar gemiddeld € 20 oplevert.

 • 2. Adverteerders

Door de waarde die Digistudies creëert voor de leerlingen, is het voor diverse partijen buitengewoon interessant om met ons samen te werken. Denk hierbij aan partijen die examentrainingen aanbieden, of samenvattingen, examenreizen, taalreizen, tussenjaarbegeleiding, etc. (Maar ook bedrijven die zich op de jongerenmarkt bewegen.)

Wij verwerken een verwijzing of advertentie in een video en hiervoor betalen de adverteerders. Deze adverteerders worden gevonden door de MCN (Multi Channel Network) waar wij onder contract staan, genaamd Zoomin.tv.

Gewoonlijk betaalt een adverteerder per view. De prijs daarvoor ligt tussen de € 10 en € 25 per 1.000 views.

Zo bestaat er op dit moment al een samenwerking met "ExamenOverzicht", een bedrijf dat samenvattingen produceert voor examenleerlingen. Zij betalen ons € 15,- per 1.000 views voor een vermelding van hun product aan het begin van een video. Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=dI4bpTDT9LI&t=436s

 • 3. Affiliates

Er wordt een Digistudies platform gecreëerd dat kijkersaantallen trekt die vergelijkbaar zijn met het YouTube-kanaal, waardoor wij een gewilde partner zijn voor samenwerking in de vorm van affiliates met bedrijven die producten en/of diensten aanbieden in dezelfde sector. Denk aan examentrainingen, samenvattingen of bijlesdocenten. Gebruikelijk is dat er bij elk(e) verkocht(e) product/dienst van een externe partij een percentage (van rond de 10%) wordt afgestaan aan de platform-houder.

 • 4. Scholen, examentrainingen, huiswerkbegeleiding, gerelateerde bedrijven

In de samenwerking met scholen kunnen er twee verdienconstructies gebruikt worden.

- In opdracht van een school kunnen er bepaalde video’s gemaakt worden, toegespitst op de wensen van die school, in ruil voor een vergoeding. Deze video’s zijn dan voor exclusief gebruik van deze school.

- Zodra er geen of gelimiteerde toegang is tot Digistudies video’s zonder een premiumaccount kan het volledige Digistudies bestand aangeboden worden aan een school, en dus voor al haar leerlingen, voor een vast bedrag. Zo verkopen wij dus als het ware op grote schaal de premium accounts.

Deze verdienconstructies zijn ook toepasbaar in samenwerkingen met examentrainingen, huiswerkbegeleiding instituten, etc.

Zo maakt Digistudies nu al, als "pilot", examenbesprekingen van leraren en examentrainers op video voor het bedrijf EduVideo wat dit schooljaar €48.000 bijdraagt aan de omzet. Deze samenwerking zal daarna omgezet worden in een joint-venture.

Schaalbaarheid

Het prettige van video's als product is dat elke video door een onbeperkt aantal gebruikers aangeschaft kan worden zonder invloed op de productie van nieuwe video's. Een stijging of inkrimping van de vraag heeft geen invloed op de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Een geproduceerde video kan direct op grote schaal gedistribueerd worden, terwijl anderen nog in productie zijn.

Wat betreft schaalbaarheid kan er dan worden gekeken naar het uitbreiden van de markt (doelgroepen). Op dit moment zijn dat alleen nog middelbare scholieren. Deze doelgroep is aanzienlijk (rond de 1 miljoen). 

Voordat deze markt volledig verzadigd is, zal het video-aanbod behoorlijk uitgebreid kunnen worden: er is veel werk aan de winkel. 

Maar mocht de markt in de toekomst wel verzadigd raken, dan kan het concept "Leren zonder boeken" vervolgens toegepast worden op nieuwe doelgroepen (denk aan hoger onderwijs, cursussen, etc.).

Het Digistudies platform zal mee moeten groeien met de vraag. Aangezien de core business altijd het aanbieden van studievideo's blijft zal dit niet erg ingewikkeld zijn. Het is kwestie van toegang verlenen tot de juiste video's voor de juiste leerlingen (een Havo-leerling betaald voor Havo examenvideo's, dan moet deze enkel toegang krijgen tot dit product). Dit kan zonder veel moeite op grote schaal gebeuren.

Huidige status

Wij zijn nu ruim twee jaar bezig met het produceren van studievideo's. In deze periode heeft ons productieproces veel ontwikkelingen doorgemaakt. 

 • Het eerste (school)jaar bevond Digistudies zich in een periode die gezien kan worden als de testfase. De video’s werden met extreem lage productiekosten in elkaar geknutseld door de docenten zelf. Met deze video’s werd er gekeken of het in de smaak viel bij de leerlingen. Dit was het geval. Er werden 159 video’s in elkaar gezet door docenten en deze werden goed ontvangen: In totaal werden ze dat jaar 323.495 keer bekeken. Ook hebben zich al 1.111 mensen geabonneerd op ons kanaal.
 • Het tweede (school)jaar is de videoproductie professioneler aangepakt. Door het succes van jaar 1 konden we met wat leningen meer investeren. De video’s werden nu voor het grootste gedeelte niet meer in elkaar gezet door de docent, maar het beeld werd verzorgd door video-animators. Dit maakt het productieproces ingewikkelder en tijdsintensiever. Desondanks zijn er dit jaar nog een extra 198 video’s geproduceerd. Dit leverde een extra 1.646.127 views op en 4.722 abonnees. Het aantal views is dus vervijfvoudigd en het aantal abonnees ruim verviervoudigd.
 • In het derde (huidige) schooljaar is het productieproces nog een stukje verder verfijnd door duidelijkere richtlijnen en hogere eisen. De productie ging door, al is het op een lager pitje. Er zijn nu nog 40 video's in productie. Deze video's zullen de komende maanden op ons kanaal gezet worden.

De lagere productieomvang heeft alles te maken met de tijd en focus die gegaan is naar de uitwerking van onze toekomstplannen wat betreft uitbreiding en financiering. Hoewel er dit schooljaar dus (nog) geen nieuwe video's zijn aangeboden op ons kanaal, zijn de kijkcijfers toch structureel verveelvoudigd met een factor van 2,7 ten opzichte van het vorige schooljaar. Verlangend kijken we uit naar nieuwe investeringen!

Verdere ontwikkelingen

 • 2017/2018


Dit schooljaar staat volledig in het teken staan van het creëren van een grote(re) naamsbekendheid voor Digistudies. Er moeten goede video’s geproduceerd worden en daarbij is een sterk marketingbeleid erg belangrijk.

Alle inkomsten worden dit jaar nog gehaald uit advertenties en activiteiten voor EduVideo. Bij het produceren van die video’s worden er aan het begin of eind van de video’s kleine ruimtes vrijgehouden voor banners en “mede mogelijk gemaakt door...”-spotjes.

De examenstof is voor HAVO en VWO voor het grootste gedeelte al verfilmd (342 video’s). In dit schooljaar zal het aanbod verder worden uitgebreid. Naast de 40 video's die dit jaar zijn geproduceerd, zullen er in de tijd die er nog is voor de eindexamens van 2018 rond de 20 extra onderwerpen worden verfilmd.

Verder zal, zoals hierboven genoemd, de Jointventure met EduVideo zijn beslag krijgen.

Ook zal er een aanvang worden gemaakt met een kwalitatief platform/website voor alle middelbare scholieren. De voorbereidingen voor dit platform/website beginnen al dit seizoen, voor de zomer. Dan worden vormgeving, werkwijze en verdere content bedacht en ontwikkeld. Naast al onze video's wordt er gedacht aan vele andere activiteiten op het platform die de aandacht van de middelbare scholieren trekken.

 • 2018/2019

In dit jaar zal de examenstof compleet en up-to-date gemaakt moeten worden. De content zal nog gratis worden aangeboden op ons YouTube-kanaal teneinde de volledige markt te veroveren, met het oog op de overstap naar ons eigen platform/website.

Er wordt dit jaar ook een grote slag geslagen bij de lagere (niet-examen) klassen. Hiervoor gaan wij onderzoeken naar welke onderwerpen de meeste vraag is, en die op video zetten. Door ons nu ook te focussen op deze lagere klassen vergroot dit onze doelgroep aanzienlijk. En daardoor zullen we ook meer aansluiting (en dus naamsbekendheid) creëren voor ons examenkanaal.

 • 2019/2020

In dit schooljaar zullen de meeste inkomsten niet meer uit advertenties maar uit abonnementbetalingen komen. De nadruk/focus komt dus volledig te liggen op de website. En uiteraard op goede video’s. De examenstof zal up-to-date worden gehouden. Dit houdt in dat er aanvullende video’s gemaakt worden en dat verouderde video’s vervangen worden.

De stof voor lagere klassen van de middelbare school zal worden aangevuld. Na het eerste jaar zal blijken op welke vlakken vraag is naar nieuwe video’s. Goede (online)marketing is wederom een essentieel onderdeel voor succes.

Doelgroep

We zijn begonnen met ons te focussen op examenleerlingen. Volgende stap is om onze doelgroep uit te breiden tot alle middelbare scholieren. Op dit moment zitten er rond de 800.000 leerlingen op de middelbare school die Havo, Vwo of Vmbo-t doen (de drie schoolniveaus waar Digistudies zich op richt).

Al die middelbare scholieren hebben het hele jaar door toetsen en examens waarvoor ze de tekst/stof uit hun boeken moeten kennen en kunnen toepassen, zodat ze kunnen bereiken wat vooral hun ouders, leraren en de schoolleiding heel graag willen, namelijk dat ze goede cijfers halen.

Dit betekent dat er het hele jaar door vraag zal zijn naar onze video’s. Dus niet alleen maar in de examenperiode zoals afgelopen jaren. Digistudies stelt zich de komende jaren ten doel om het volledige lesprogramma van de middelbare school aan te bieden, voor alle leeftijden en schoolniveaus.


Digistudies begon als een hulpmiddel voor leerlingen die een hekel hadden aan boeken lezen, het groeide al snel uit tot een eigentijdse manier van leren, - voor vele type leerlingen en hun behoeften.

We hebben een onderzoekje laten uitvoeren naar onze viewers. Uit de resultaten blijkt dat Digistudies vooral gebruikt wordt door leerlingen die:

 •  Het prettig vinden om af te wisselen van leermethode.

 •  Concentratieproblemen hebben.

 •  Een snelle samenvatting van de stof nodig hebben.

 •  Dyslexie hebben.

 •  Dyscalculie hebben.

 •  Een hekel hebben aan leren uit boeken.

Bij onze opzet van nieuwe video's en marketing van de kanalen zullen deze gegevens een belangrijke rol blijven spelen.

Er is geen twijfel over mogelijk dat e-learning in het algemeen in ontwikkeling is en alleen maar groter gaat worden. De 'uitlegvideo' is dan wel een speciefieke aftakking van e-learning, maar staat in vergelijking met het algemene begrip 'e-learning' nog geheel in de kinderschoenen. 

Marktomvang

Het totaal aantal leerlingen op HAVO, VWO en VMBO-t niveau bedraagt rond de 800.000 leerlingen. Met al hun specifieke eigenschappen, verlangens, en uitgaven. Dit is de marktomvang van onze doelgroep. Tot nu toe richtten wij ons op eindexamenkandidaten op HAVO, VWO en VMBO-t niveau. Deze groep bedraagt bijna 144.000 leerlingen. Dit was de markt voor ons huidige "Digistudies - Examens"-kanaal. 


Op de onderwijsmarkt wordt er een hoop omgezet. Het bestedingsgeld/budget voor leerlingen bedroeg bijvoorbeeld in 2013 een slordige 150 miljoen euro t.b.v. examentrainingen. Het is duidelijk dat ouders er veel voor over om hun kind te laten slagen. Een kwestie van een goed marketingbeleid om ook deze doelgroep te bereiken.

Concurrentie

Digistudies is First Mover en dat betekent dat er geen vergelijkbare, alles overkoepelende studievideoplatforms bestaan in Nederland. Toch hebben wij te maken met zowel directe als indirecte concurrentie.

Indirecte concurrenten noemen we organisaties die net als Digistudies kennis overdragen, maar niet met behulp van video’s. 

Directe concurrentenzijn degenen die net als Digistudies studievideo’s op YouTube plaatsen.


Indirecte Concurrenten

 1. Scholen: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alle middelbare scholen 'indirecte concurrenten' zijn van Digistudies. Dat wil zeggen: de meesten zullen Digistudies zelf (nog) zo zien. Daar waar zij nog te veel gefixeerd zijn op lesgeven met boeken, zullen ze Digistudies zien als een ondermijnend verschijnsel, dat luiheid, gemakzucht en oppervlakkigheid bij hun leerlingen stimuleert. Maar dat zal niet lang duren. Er is geen ontkomen aan. Het is dan ook de taak van Digistudies om de komende jaren samen met de scholen de kwaliteit van de video’s zo te maken dat scholen ze eerder als nuttige aanvulling gaan zien op hun mondelinge kennisoverdracht dan als ondermijnende concurrentie. Digistudies dan niet als concurrentie zien, maar als een efficiënte methode om hun leerlingen te ondersteunen. Het zal dan de overheid moeten zijn die Digistudies daarin met subsidies gaat stimuleren.
 2. Schoolboekenuitgevers: Iets dergelijks geldt voor de uitgevers van schoolboeken. ThiemeMeulenhoff Educatie, Elsevier, Van Dijk Educatie. Het zal niet lang meer duren voordat deze uitgevers gaan inzien dat het leren via beeld voor vele leerlingen aantrekkelijker en efficiënter is dan uit hun boeken. Hun boekenomzetten zijn al aan het dalen. Ze zullen hun maatregelen nemen. Maar welke? Hans van der Wind, CEO van Van Dijk Educatie (onlangs overgenomen door een Brits-Amerikaanse investeringsmaatschappij) vertelde in een recent interview in het Boekblad dat nu al ruim 20 procent van de producten die hij levert ‘licenties tot digitale leermiddelen’ zijn, waaronder ‘ondersteunende filmpjes’. Hij is zich aan het 'heroriënteren'. Hoe hij zijn heroriëntatie aanpakt? Hij kijkt naar het buitenland om te zien wat daar gebeurt, vertelt hij. Maar binnenkort zal ook hij naar Digistudies kijken. Het is duidelijk dat Digistudies op haar beurt zich moet oriënteren op wat er op die schoolboekenmarkt gebeurt. Mogelijkheden creëren om met die uitgevers samen te werken om ‘het nieuwe leren’ te introduceren. Ook dat zal de marktpositie van Digistudies verder versterken.
 3. Bijlesintituten en examentrainingen: Ook dit zijn indirecte concurrenten: bijlesinstituten en examentrainingen, andere scholen en platforms die leerlingen en studenten helpen/begeleiden bij hun examens en tentamens. Ze zijn booming. Sinds december j.l. werkt Digistudies al "strategisch" samen met Eindsprint.nl, één van de grotere examentrainingsorganisaties. We maken gebruik van examentrainers, we wisselen kennis en ervaring uit, en wij bieden onze bezoekers een kortingscode waarvoor wij 10% van de opbrengst krijgen. Bijlesinstituten helpen leerlingen bij vakken waar deze problemen mee hebben. Digistudies praktisch gezien ook. Toch denken we dat beiden goed naast elkaar bestaan. Sterker, ook hier geldt dat samenwerkingen in het verschiet liggen. 

Directe concurrentie

Er zijn verscheidene YouTube-kanalen die met succes video’s online te zetten van één specifiek vak. Sommigen hebben meer views en abonnees dan Digistudies (wat voortkomt uit het feit dat zij vaak al een paar jaar eerder begonnen zijn). Al deze kanalen hebben geen commerciële insteek, op twee uitzonderingen na: Wiskundeacademie en Economieacademie. 

Huidige klanten

Uit "YouTube-analytics" kunnen we opmaken dat wij in totaal ruim 2,2 miljoen views hebben behaald. Naast de kijkersaantallen kun je uit dit analysesysteem veel andere informatie halen. Zoals kijkersgedrag, demografie, geslacht, enzovoort. Hoevaak één unieke bezoeker gemiddeld naar een video kijkt wordt echter niet geregistreerd, reden te meer om een eigen platform/website te starten waar we deze gegevens zelf kunnen beheren.

Een klant van een andere aard is het eerder genoemde EduVideo. 

EduVideo is een bedrijf dat is opgezet door Jack Wiebenga en Digistudies BV. Wiebenga was dertig jaar geleden docent economie en kwam op het idee om examenbundels uit te gaan geven in samenwerking met leraren van andere vakken (zie het huidige examenbundel.nl). In 2000 verkocht hij deze succesvolle onderneming aan schoolboekenuitgeverij Thiememeulenhoff. 

Toen hij een jaar geleden over Digistudies hoorde, kon hij het niet nalaten om te zien of hij zijn eerdere succes nog eens kon herhalen, maar nu op op video. Op dit moment verkeerd de ontwikkeling daarvan nog in een testfase in de vorm van een pilot. Na een positieve evaluatie zal er tussen Wiebenga en Digistudies BV een joint-venture worden opgezet.

Feedback van klanten

Omdat je alleen maar een geregistreerd Gmail- of Youtube-account hoeft te hebben om een reactie te kunnen plaatsen onder één van onze video's, wordt er snel en vaak gereageerd.  Youtube is daarom de ideale tool om er achter gekomen wat leerlingen nou eigenlijk van onze video's en ons kanaal denken. Er worden over het algemeen vier soorten opmerkingen/reacties geplaatst die wij kunnen gebruiken voor het verwerken van feedback. Hieronder dan ook enkele voorbeelden van reacties, en hier zijn er honderden van:

 • Positieve feedback.

Joffrey Baratheon: ‘O MIJN GOD! Weet je dat ik serieus alle normale verdeling videos heb afgezocht maar dit de enige is die mij het eindelijk laat snappen? Held ben je!!!’

of 

Roel van Zutphen: ‘ik snap het nu veel beter. thank you very much!!!!’

 • (Inhoudelijke) vragen. 

Als een leerling een vraag stelt, wordt er naar gestreefd om deze binnen 24 uur te beantwoorden, ook in het weekend. 

Fusee: waarom staat Qa gelijk an Qv? We stellen Qa gelijk aan Qv, dus de vraag gelijk aan het aanbod, om zo de prijs te vinden. Als we de vraag en aanbod vergelijkingen aan elkaar gelijk stellen, dan kunnen we dus de prijs vinden die vragers bereid zijn om te betalen, en aanbieders bereid zijn te ontvangen.

 • (Inhoudelijke) Opmerkingen. 

Ryan Hamdard: super duidelijk maar u gaat er wel beetje te snel er doorheen. er zit niet veel diepgang in, het zou wel handig zijn als er bijvoorbeeld het begrip "negatieve terugkoppeling" in voorkomt. maar alsnog bedankt voor de uitleg!

 • Interactie tussen leerlingen.

Er wordt veel gepraat met elkaar gepraat over de video's. Hierdoor staan conversaties waar wij ook weer van kunnen leren.


Uit deze vier vormen van interactie proberen wij elke laatste werkdag van de maand de grote lijnen mee te nemen, zodat de feedback verwerkt kan worden. En dat zie je terug in de nieuwe video's.

Nieuwe klanten

Omdat er in het komende schooljaar 18/19 ook video's voor lagere klassen/'niet-examenleerlingen' geproduceerd worden, wordt de Digistudies marktomvang aanzienlijk verbreed. Zo is de omvang van onze doelgroep momenteel nog +/-144.000 leerlingen, maar zodra we ons ook op lagere klassen gaan richten komen daar +/- 656.000 leerlingen bij. Een gigantische markt dus. Maar ook een hele duidelijke markt die eenvoudig te targeten is, namelijk jongeren van +/- 12 t/m +/- 18 jaar. 

Verkoopverhaal

Waarom zouden leerlingen gebruik maken van het Digistudies-concept?

 1. Leren met video's is minder saai, omdat er bewegende beelden als illustratie bij de stof worden gebruikt.
 2. Door te leren met video scoor je gemiddeld een punt hoger dan als je leert uit boeken, zo blijkt uit onderzoek.
 3. Met onze video's is het mogelijk om directe interactie te creëren tussen leerlingen en docenten (door gebruik te maken van de forumoptie).
 4. Met de video's kan je, in tegenstelling tot lessen op school, je eigen tempo van leren bepalen.
 5. In een klas is het vaak moeilijker om je te kunnen concentreren dan thuis, zonder mensen om je heen, achter je computer.

Kortom: met uitlegvideo's van Digistudies neem je leerstof makkelijker in je op.

Gedaan tot nu toe

Tot nu toe hadden we weinig financiële mogelijkheden om professionele marketingactiviteiten te bedrijven. Wel is er op beperkte schaal gewerkt met flyers, stickers en posters.

Het plaatsen van video's op YouTube al een vorm is van marketing, mede gekeken naar de views die de video's hebben behaald. Daarmee zullen we uiteraard doorgaan. 

Het blijkt, uit steekproeven, die wij bij het flyeren op middelbare scholen deden, dat ongeveer een vierde van de leerlingen wel eens van Digistudies heeft gehoord. Dit cijfer is gerealiseerd met minimale marketing. Van die 25% had iedereen wel eens een video van Digistudies gekeken om te leren. 

Marketing & sales kanalen

 1. Het YouTube-kanaal (www.youtube.com/c/digistudiesexamens
 2. Het Facebook-kanaal (www.facebook.com/digistudies/)
 3. Het Instagram-kanaal (https://www.instagram.com/digistudies/)
 4. Google (SEO, SEA) search engine optimisation
  1. SEO, oftewel zoekmachine-optimalisatie. Dit betekent dat een internetmarketeer verbeteringen doorvoert op een website, waardoor deze site beter gevonden wordt in zoekmachines als Google en Bing.
  2. SEA staat voor search engine optimalisation, oftewel zoekmachineadverteren. Dit betekent dat een internetmarketeer geld betaalt aan Google om op bepaalde zoekwoorden zichtbaar te zijn. Natuurlijk zijn er meerdere partijen die geïnteresseerd zijn om op bepaalde zoekwoorden een advertentie te tonen. Des te meer partijen geld willen betalen, des te duurder een zoekwoord is. Net zoals op een ‘echte’ veiling. Zo kost het bijvoorbeeld al snel 5 euro per klik om een advertentie te tonen bij het zoekwoord ‘hypotheken’.
 5. Stickers, flyers, posters.  Omdat onze doelgroep zich elke dag exact op dezelfde locatie begeeft (namelijk school) is het makkelijk targeten via stickers, flyers en posters. Uit ons onderzoek blijkt dat dit veel resultaten heeft opgeleverd. Flyeren werkt het best, omdat je de kans krijgt om het concept uit te leggen. 
 6. Mediakanalen. Omdat Digistudies een vernieuwend, educatief product aanbiedt dat leerlingen helpt bij het leren, ontstaat er een gunfactor. Gratis publiciteit kan daardoor makkelijker gegenereerd worden in kranten of in radio- en tv-programma’s dan normaal. Zo is oprichter Micha Proper al te gast geweest in meerdere radio-uitzendingen. Zie bijvoorbeeld: https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10322407/het-nieuwe-leren-geen-boek-maar-youtube 
 7. Eén van de belangrijkste manieren van het bereiken van jonge mensen is door middel van zogeheten ‘influencers’. Dit zijn mensen of bedrijven (merken) die veel volgers, en dus veel bereik, hebben. Denk hierbij aan bekende vloggers, mode-iconen, bekende acteurs, grote studentenplatforms, etc. Zij kunnen tegen betaling verwijzingen doen naar Digistudies of het gebruik ervan. 
 8. Bedrijven of platforms met dezelfde doelgroep. Collaboraties met websites die zich ook op examenleerlingen richten, kunnen een waardevolle marketingtool zijn om onze doelgroep te bereiken. Veel leerlingen die moeite hebben met leren, komen bij dit soort instanties terecht. Op dit moment hebben wij een partnership met Eindsprint.nl en Examenoverzicht.nl waar we veel uithalen.

Marketing doel

Tijdens het huidige en komende schooljaar is het doel van de marketingkanalen heel simpel: bezoekers trekken naar onze YouTube-pagina. Door een enorme naamsbekendheid te creëren kunnen wij in de toekomst (2019-2020) de stap maken naar ons eigen platform. 

Voor het huidige schooljaar hebben wij een prognose gemaakt (gebaseerd op de huidige groei in kijkersaantallen) voor de hoeveelheid views die behaald gaan worden. Ons doel voor de komende examenperiode ligt op ruim 3 miljoen views. 

Wij trekken de huidige groeicurve door en zetten ons doel voor het schooljaar 2018-2019 op 7,5 miljoen views. 

Vanaf dan zal het marketingdoel verschuiven. De marketing kanalen moeten bezoekers trekken naar het Digistudies-platform. Het bekende en succesvolle Digistudies YouTube-kanaal zal dan niet meer worden gezien als ons gewilde eindstation, maar juist als marketing-tool om bezoekers naar onze website te trekken.

Het eerste schooljaar waarin de Digistudies video's betaald worden aangeboden (2019-2020) op ons platform verwachten wij dat 4% van de examenleerlingen (8.300 leerlingen) zal overgaan op het kopen van het abonnement.

Partnerships

Bestaande partnerships: 

 • ExamenOverzicht.nl. ExamenOverzicht is een bedrijf dat samenvattingen produceert van de examenstof van alle middelbareschool-niveaus. Digistudies werkt sinds 9 april 2016 samen met ExamenOverzicht. Beide partijen ondersteunen elkaar op verschillende vlakken. Zo plaatst ExamenOverzicht in elke door hen geproduceerde samenvatting een flyer van Digistudies en daarnaast worden er veelvuldig posts geplaatts op het Facebook-kanaal dat meer dan 17.000 volgers heeft.
 • Eindsprint.nl. Eindsprint is één van de grotere examentraininginstanties van Nederland. Sinds december j.l. zijn we een samenwerking met hen aangegaan voor de duur van een jaar. Beide partijen ondersteunen elkaar op verschillende vlakken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gebruik maken van examentrainers van Eindsprint. Daarnaast bieden wij trainingen aan waar we een winstmarge voor krijgen. 
 • Scholieren.com. Scholieren.com is het grootste leerplatform van Nederland. Sinds maart 2017 hebben wij een samenwerking met scholieren.com waarbij zij onze video's aanbieden op hun 'videoplatform'. 
 • EduVideo. Digistudies is benaderd door Jack Wiebenga, de oprichter van 'Examenbundels', om hem te helpen bij het ontwikkelen van 'EduVideo', een video-versie van 'Examenbundels'. Zo is een nieuw verdienmodel ontstaan, Digistudies fungeert als videoproductiebedrijf. Alleen al hiermee is dit jaar tot op heden €30.000 omgezet.

Omzet tot nu toe

Digistudies BV is actief sinds 10-11-17. De volgende financiële informatie is de meest recent beschikbare informatie.

Balans en zekerheden

De datum van deze informatie is 02-02-2018.

Het eigen vermogen bedraagt € 53.400 en bestaat uit:

 • Geplaatst kapitaal: € 100

 • Agio: € 53.300


Het vreemd vermogen (kortlopende schulden) bedraagt € 7.409 en bestaat uit: 


 • Crediteuren € 2.127

 • RC M. Proper € 794

 • Belastingdienst (BTW en loonheffingen) € 4.487


De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 88/12. Na de uitgifte van de converteerbare obligatie bij minimale opbrengst van € 80.000 is deze verhouding 38/62. Na de uitgifte van de maximale opbrengst van € 160.000 is deze verhouding 24/76.


Het werkkapitaal bedraagt € 7.711 en bestaat uit:

 • Debiteuren € 276

 • Overige vorderingen € 100

 • liquide middelen € 14.743

 • (-) kortlopende schulden € 7.409

Het bedrag aan uitstaande leningen is € 0.

De uitgevende instelling heeft geen zekerheden en geen garanties verleend.


Resultatenrekening
:

De volgende informatie ziet op 10-11-17 t/m 02-02-2018 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt € 17.479. 
De operationele kosten over deze periode bedragen € 9.868. De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de converteerbare lening

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting minimaal €80.000 en maximaal €160.000. 

Na de uitgifte van de obligaties bij minimale opbrengst bedraagt het werkkapitaal € 87.711 en bestaat uit:

 • Debiteuren € 276

 • Overige vorderingen € 100

 • liquide middelen € 14.743

 • (-) kortlopende schulden € 7.409

 • Converteerbare obligatie: € 80.000


Na de uitgifte van de obligaties bij maximale opbrengst bedraagt het werkkapitaal € 167.711,00 en bestaat uit:

 • Debiteuren € 276

 • Overige vorderingen € 100

 • liquide middelen € 14.743

 • (-) kortlopende schulden € 7.409

 • Converteerbare obligatie € 160.000

Verwachte omzet

 • Schooljaar 2017/2018: € 56.550 (1-2-2018 t/m 31-8-2018)
 • Schooljaar 2018/2019: € 60.000
 • Schooljaar 2019/2020: € 266.000 

(zie "Cashflow komende 3 jaar" en "Prognose aantal views en opbrengsten")

Aannames

Aannames voor 2017

1. Open advertentieruimte

 • Kijkersaantallen:

Wij hebben het aantal behaalde views van het eerste deel van het schooljaar 2016-2017 vergeleken met de behaalde views van het huidige schooljaar tot nu toe. Daarin zagen wij dat de kijkcijfers verveelvoudigd zijn met een redelijk constante groeifactor van 2,7. Wij hebben deze lijn door getrokken (met uitzondering van de twee examenweken, aangezien wij niet denken dat het realistisch is dat we deze groeifactor ook hier van toepassing is, met het oog op de buitengewoon goede resultaten vorig jaar en de grootte van de doelgroep) en hiermee zijn wij tot een prognose gekomen van de verwachte views voor de komende maanden. 

 • Views per video:
Om het gemiddeld aantal views per video te berekenen hebben wij simpelweg het aantal totale verwachte views gedeeld door het aantal video's dat er tegen de examenperiode online staan: 3.025.482 : 380 = 7.963.

 • Verwachte pay per view:
Per view wordt er € 0,015 betaald. Dit is wat de adverteerders bij ons nu betalen en dit is een bedrag dat doorgaans gehanteerd wordt voor het soort reclame dat wij maken. Te verifiëren bij onze contact persoon binnen het MCN (Multi Channel Network) waar wij onder contract staan, genaamd zoomin.tv. 

Ivo de Beurs, Website: www.zoomin.tv
, Telefoon: +31 (6) 11 61 53 84, E-mail: i.debeurs@zoomin.tv

 • Verwachte opbrengst per video:

Voor de verwachte opbrengst per video vermenigvuldigen wij het verwachte aantal views per video met de verwachte pay per view.

7963 x € 0,015 = € 119,42

 • Verwachte opbrengsten:

(Zie bijlage "Prognose aantal views en opbrengsten" voor een grafische weergave) Wij verwachten 100 extra video's te kunnen uploaden met een adverteerder erin voor deze examen periode. Dit levert een verwacht bedrag op van: € 119,42 x 100 = € 11.942


2. Examenoverzicht

Wij hebben een contract lopen met Examenoverzicht.nl waarin vastligt dat zij adverteren in onze video's en daarvoor  € 0,015 per view betalen. Ook is er een limiet gesteld van € 6.000. Om het maximale uit deze deal te halen zal het aantal views op deze video's dus moeten zijn:

€ 6.000 : € 0,015 = 400.000 

Momenteen zijn er ruim 80 video's gesponsord door Examenoverzicht.nl. Het verwacht aantal views ligt op 7963.Het verwacht aantal views op deze gesponsorde video's zal dus liggen op:

€7963 x 80 = 637.024

Dit is ruim voldoende om de limiet te behalen. 


3. Eindsprint

Wij hebben een contract met Eindsprint waarmee wij een kortingscode in het leven hebben geroepen waarmee leerlingen 10% korting kunnen krijgen op de aanschaf van een examentraining, mits zij de kortingscode "Digistudies" gebruiken. Elke keer als deze code gebruikt wordt krijgen wij nog eens 10% commissie. Deze commissie zal liggen rond de € 35. 

Dit is het eerste jaar dat wij deze samenwerking aangaan met hen en hebben dus geen referentiemateriaal. Wij hebben gevraagd naar hun ervaringen en zij gaven aan dat met een beetje inzet 100 examentrainingen meer dan haalbaar is. Wij zijn van plan dit goed aan te pakken en verwachten dan ook dat 100 examentrainingen het absolute minimum is. Voor het gemak houden we dit aantal aan. Dit levert dan op € 35 x 100 = €3.500


4. Adsense

De Adsense inkomsten die wij tot nu hebben ontvangen liggen rond de €0,00160 per view. Het verwachte aantal views ligt op 3.025.482. Wij zullen niet op alle video's Adsense activeren om dubbel adverteren zo veel mogelijk te voorkomen (dit kan afschrikkend werken en de effectiviteit van de examentraining affiliatiesamenwerking negatief beïnvloeden). We streven naar 25% Adsense-vrije video's. Opbrengsten zijn dus:

€0,00160 x 3.025.482 x 0,75 = €3.631


Aannames voor 2019 - 2022

5. Abbonnementsbetalingen

Wij gaan vanaf het schooljaar 2019/2020 onze content aanbieden tegen betaling. Om toegang te krijgen tot alle video's zullen de leerlingen rond de € 5 per maand gaan betalen. Gemiddeld verwachten wij dat een leerling € 20 per jaar oplevert. Wij verwachten dat in het eerste schooljaar (2019-2020) rond de 4% van de examenleerlingen over zullen gaan tot het kopen van een abonnement. In het tweede jaar (2020-2021) zal dat er naar verwachting 7% zijn, en in het derde jaar (2021-2022) 10%. 

Ook gaan we vanaf het schooljaar 2020-2021 de content voor de lagere klassen tegen betaling aanbieden. Hiervoor zijn we uitgegaan van dezelfde prijzen. In 2020-2021 verwachten wij dat van deze groep 0,5% over zal gaan tot het kopen van een abonnement, en voor het schooljaar 2021-2022 is de verwachting 1%. 

Tot nu toe geinvesteerd

Er is tot dusver een totaalbedrag van € 53.000 geïnvesteerd in Digistudies (eenmanzaak), door:

 • Micha Proper: € 25.500
 • Rogier Proper: € 27.500

Dit is omgezet in een agio storting binnen het eigen vermogen. 

Investeringsbehoefte

Wij vragen een minimale investering van € 80.000 in de vorm van een converteerbare obligatie (dus niet direct in ruil voor een percentage van het bedrijf, maar de mogelijkheid om later te converteren naar aandelen). Onze maximaal benodigde investering is € 160.000.

Gebruik van de opgehaalde gelden

De opbrengst wordt bij de minimale opbrengst van € 80.000 gebruikt voor:

 • € 40.400  gebruikt voor de videoproductie

 • € 10.000 gebruikt voor de marketing

 • € 10.000 gebruikt voor salarissen

 • € 8.000 gebruikt voor huur

 • € 6.000 gebruikt voor platform/website

 • € 5.600 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid

De opbrengst wordt bij de maximale opbrengst van € 160.000 gebruikt voor:


 • € 80.000 gebruikt voor de videoproductie


 • € 32.350 gebruikt voor de marketing


 • € 16.000 gebruikt voor salarissen


 • € 15.200 gebruikt voor huur


 • € 5.700 gebruikt voor website


 • € 10.750 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid


Rendement

Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.
De rente bedraagt 8% op jaarbasis over de initiële hoofdsom. 
De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.
De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.
Het rendement wordt niet vergoed uit de inleg van andere beleggers.
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.


Verklaringen uitgevende instellingen

Geen wijziging van betekenis

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.


Tendensen 

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de uitgevende instelling.


Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de uitgevende instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de uitgevende instelling en de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.


Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de uitgevende instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.


Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de uitgevende instelling van de leden van het bestuur van de uitgevende instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.


Procedures

Er zijn geen overheids ingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de uitgevende instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de uitgevende instelling of de groep waartoe de uitgevende instelling behoort.


Cijfers

Alle cijfers in dit informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit houdt in dat er geen accountantsverklaring op de cijfers zit. Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. 


Symbid en het platform

Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt Symbid de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Ons platform verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Verbonden agentschap

Symbid Coöperatie UA heeft een zoals gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft) Verbonden Agentschap met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd, Ilfa Tools & Service B.V.; Ilfa is een beleggingsonderneming in de zin van de Wft, heeft hiervoor een vergunning van de AFM ontvangen als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat hiermee onder toezicht van de AFM.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen

Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • Digistudies B.V., als uitgevende insteling;
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448; De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.